Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

ASYSTENT RODZINY

W myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. opieka zastępcza powinna stanowić istotny element systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym. Ustawa zakłada wprowadzenie asystenta rodziny na poziomie samorządu gminnego.

Celem pracy asystenta rodziny jest niedopuszczenie do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwienie powrotu dziecka umieszczonego w systemie pieczy zastępczej.

 

I. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin,

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,

14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny kierownikowi Ośrodka,

16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach,

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Lichnowy oraz innymi podmiotami, których pomoc w wykonywaniu zadań asystent uzna za niezbędną, II Zasady współpracy rodziny z asystentem rodziny.

 

II. Zasady współpracy

- praca asystenta rodziny odbywa się w oparciu o zasadę dobrowolności,

- podczas spotkań asystent rodziny oraz wszyscy członkowie rodziny objęci usługą dbają o zapewnienie właściwej atmosfery, aktywnie współuczestnicząc w dążeniu do realizacji założonych celów. Ponadto ważne jest aby podczas spotkań była przestrzegana zasada wypowiadania się i zachowania się w sposób kulturalny, respektowania prawa innych do wyrażania własnych opinii,

- rodzina wspólnie z asystentem określa obszary wymagające zmiany, formułując cele do osiągnięcia oraz plan pracy,

- plan pracy może być modyfikowany w razie takiej potrzeby, na wniosek asystenta bądź rodziny i wymaga akceptacji obu stron,

- spotkania asystenta z rodziną odbywają się we wspólnie ustalonych terminach,

- usługa świadczona jest w miejscu zamieszkania rodziny bądź miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb (urząd, szkoła, placówka służby zdrowia, parafia itp.)

- asystent wspólnie z rodziną na bieżąco ocenia postępy w realizacji celów (co najmniej raz na miesiąc),

- po zakończeniu realizacji usługi asystent rodziny przedkłada jej opis w formie karty informacyjnej dotyczącej rodziny.

 Asystent kończy pracę, gdy nastąpi:

- osiągnięcie założonych indywidualnie dla rodziny celów,

- zakończenie czasookresu trwania usługi, - rezygnacja rodziny z usługi asystenta,

- istotna sytuacja losowa/ szczególna, uniemożliwiająca realizację dalszej pracy asystenta,

- brak współpracy rodziny z asystentem / brak zaangażowania ze strony rodziny w realizację planu pracy.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

 tel.  55-271-14-85

 fax. 55-271-14-87

 e-mail: admin@gops-miloradz.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00- 18:00

wtorek -  czwartek

7:00- 15:00

piątek

7:00-13:00

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny