Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

REGULAMIN Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz

 

REGULAMIN Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz

Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz funkcjonuje zgodnie z postanowieniami Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i organizacji Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz, zwanego dalej Klubem Seniora.

2. Klub Seniora został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspakajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w gminie Miłoradz.

3. Klub Seniora został utworzony w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

4. Klub dysponuje 40 miejscami.

5. Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w Mątowach Wielkich w budynku stanowiącym własność gminy.

6. Opiekę nad funkcjonowaniem Klubu Seniora sprawuje pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu – Lider Klubu Seniora.

7. Do Klubu Seniora mogą być przyjęte osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) oraz są mieszkańcami gminy Miłoradz. Wśród uczestników Klubu Seniora są także osoby niepełnosprawne i niesamodzielne.

8. Uczestnicy Klubu Seniora pisemnie potwierdzają swoją obecność w Klubie Senior na liście obecności.

9. Uczestnictwo w zajęciach Kluby Seniora jest dobrowolne i bezpłatne.

10. Uczestnictwo w Klubie wymaga złożenia wszystkich niżej wymienionych dokumentów: a) deklaracji uczestnictwa w Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;

b) oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej złącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu;

d) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych i sportowo-rekreacyjnych, jeżeli senior/seniorka chce w nich uczestniczyć, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

e) zezwolenia lub braku zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu;

f) klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu.

11. Dane zawarte w Deklaracji są weryfikowane na podstawie dokumentu tożsamości seniora / seniorki okazanego w trakcie przyjmowania Deklaracji.

12. Dokumenty wymienione w pkt.11 należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu ul. Żuławska 9 pokój nr 6 (parter) lub Klubie Seniora, o ile Klub dysponuje wolnymi miejscami. W sytuacji braku miejsc dokumenty kolejnych osób przyjmuje się i umieszcza na liście rezerwowej, do chwili zwolnienia się miejsca w Klubie.

§ 2 .

CELE I ZADANIA KLUBU SENIORA

1. Rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

2. Organizacja atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni.

3. Motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększenia udziału w życiu społecznym.

4. Organizacja spotkań tematycznych w uzgodnieniu z członkami Klubu Seniora.

5. Zawieranie nowych znajomości integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa.

6. Współpraca z innymi Klubami Seniora i lokalnymi instytucjami.

7. Wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

8. Propagowanie kultury i sztuki.

9. Upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia.

10. Propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów.

11. Wspieranie inicjatyw umożliwiających aktywny udział seniorów w życiu ich otoczenia.

12. Promocja Gminy Miłoradz.

§ 3.

ORGANIZACJA KLUBU SENIORA

1. Zajęcia w Klubie Seniora są ujęte w stałym miesięcznym planie zajęć, który wywiesza się w siedzibie Klubu oraz zamieszcza się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu www.miloradz.naszops.pl.

2. Klub Seniora jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09ºº do 14ºº z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników, po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Ośrodka.

3. Przynależność do Klubu Seniora jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klub Seniora prowadzi działalność w okresie od 01.03.2022 r. do 31.12.2022 roku

5. Dokumentację organizacji i działalności Centrum aktywności Seniora w Gminie Miłoradz stanowią:

a) regulamin Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz,

b) lista obecności w Centrum Aktywności Seniora w Gminie Miłoradz ,

c) plany pracy Klubu Seniora,

d) rachunki, faktury, noty księgowe obrazujące poniesione koszty,

e) wszelkie notatki, pisma, korespondencja w sprawie tego zadania,

f) artykuły w prasie,

g) dokumentacja fotograficzna,

h) sprawozdania z działalności Klubu.

6. Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

§ 4 .

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KLUBU SENIORA

1. Działalność Klubu Seniora nadzorują wyznaczeni pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu: Kierownik i Lider Klubu, do zadań których należy czuwanie nad właściwą realizacją zadań w Klubie.

2. Pracę w Klubie Seniora przy aktywnym udziale uczestników Klubu organizuje Lider zatrudniony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

3. Do zadań Lidera należy:

a) właściwa organizacja pracy Klubu;

b) prowadzenie zajęć uaktywniających uczestników Klubu Seniora w tym prowadzenie zajęć manualnych, muzyczno-ruchowych, czytanie opowiadań, dyskusja, rozmowy indywidualne;

c) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez uczestników Klubu;

d) poinformowanie uczestników Klubu biorących udział w zajęciach o przestrzeganiu przepisów bhp i p.poz.

e) współpraca z pracownikami socjalnymi GOPS w aspekcie organizowania wsparcia opiekuńczego, współpraca z Kierownikiem GOPS i  zatrudnionymi specjalistami;

f) współpraca z innymi Klubami Seniora i organizacjami współpracującymi z Klubem;

g) organizowanie imprez kulturalnych, wycieczek, spotkań okolicznościowych;

h) aktywne spędzanie czasu wolnego, inicjatywy rozwoju osobistego, zawieranie nowych znajomości, integrację rówieśniczą i międzypokoleniową;

i) współpraca z policją, strażą miejską i strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa itp.;

j) organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, a jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

k) podejmowanie działań w zakresie zwiększenia aktywności klubowiczów, wzmacnianie wśród uczestników poczucia przynależności do społeczności lokalnej,

l) sprawowanie opieki nad klubowiczami;

m) prowadzenie rekrutacji klubowiczów;

n) prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. lista obecności;

o) prowadzenie zapotrzebowania na materiały biurowe i edukacyjne dla klubowiczów

p) dokumentowanie działalności Klubu Seniora w formie fotograficznej,

r) prowadzenie kroniki Klubu Seniora.

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU SENIORA

1. Klub jest grupą osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ (kobiety) i 65+ (mężczyźni) z terenu gminy Miłoradz, które zadeklarowały przestrzeganie Regulaminu Klubu Seniora oraz aktywny udział w organizowanych zajęciach.

2. Uczestnicy Klubu Seniora nie ponoszą żadnych opłat związanych z członkostwem w Klubie.

3. Uczestnicy Klubu Seniora są wpisywani na listę obecności.

4. Do obowiązków uczestników Klubu należy:

a) przestrzeganie regulaminu,

b) przestrzeganie własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób przebywających w Klubie – uczestnik bierze odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzeń będących wyposażeniem Klubu,

c) poszanowanie godności osobistej członków Klubu i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

d) kulturalne i zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami i normami zachowanie się wobec członków Klubu i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

e) utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń i wyposażenia Klubu oraz korzystanie z nich zgodnie z przeznaczeniem,

f) dbanie o wyposażenie Klubu,

g) przestrzeganie norm i zasad wzajemnego współżycia społecznego podczas uczestnictwa w działalności Klubu oraz godne reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

h) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach Klubu, palenie jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych, poza budynkiem Klubu,

i) przestrzeganie zakazu uczestnictwa w działalności Klubu osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

j) potwierdzanie obecności na liście obecności.

5. Do praw członków Klubu należy:

a) poszanowanie swoich praw i godności osobistej,

b) wolność słowa, przekonań i wyznania,

c) rozwijanie własnych zainteresowań,

d) uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Klub na równi ze wszystkimi członkami Klubu,

e) korzystanie z wyposażenia Klubu,

f) pomoc w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w grupie,

g) uzyskanie pełnej informacji o działalności Klubu.

§ 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, sprzęty, gotówkę lub dokumenty wniesione przez uczestnika/ uczestniczkę do placówki.

2. Prace wykonane przez uczestników w ramach zajęć nie stanowią ich własności i pozostają w dyspozycji Klubu.

3. W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie, decyzję ostateczną podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

4. Zmiany regulaminu Klubu Seniora mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

5. Klub używa podłużnej pieczęci z logo Klubu Seniora.

6. Niniejszy Regulamin oraz wszelkie zmiany wymagają zatwierdzenia przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu. Wprowadzane będą zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Miłoradzu

Magdalena Drózda

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

 tel.  55-271-14-85

 fax. 55-271-14-87

 e-mail: admin@gops-miloradz.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00- 18:00

wtorek -  czwartek

7:00- 15:00

piątek

7:00-13:00

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny