Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

NABÓR NA STANOWISKO OPIEKUNKI DOMOWEJ

Utworzono dnia 18.01.2022

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłoradzu na stanowisku OPIEKUNKA DOMOWA osób starszych od miesiąca lutego 2022r.

 

1. Wymiar czasu pracy:

1 etat, 8 godzin dziennie (7-15), umowa o pracę

 

2.Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej: Opiekunka domowa może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie:

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5) posiada doświadczenie i umiejętności w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi opieki,

6) właściwy stan zdrowia do pracy na powyższym stanowisku,

7) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

8) samodzielność i umiejętność pracy w zespole,

9) prawo jazdy kat. b i samochód

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

2. wysoka kultura osobista,

3. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,

4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

9. doświadczenie w pracy na stanowisku opiekunka domowa,

10. prawo jazdy kat. B,

11. samochód osobowy,

 

4. Do zadań opiekunki domowej -osób starszych należy w szczególności:

Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:

1. Usługi gospodarcze:

1. pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych ( zmiana pampersa),

2. zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,

3. przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,

4. utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,

5. utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,

6. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,

7. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,

8. pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.

2. Usługi pielęgnacyjne:

1. wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,

2. pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia, zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

3. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku: praca w terenie w Gminie Miłoradz

 

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5) kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisko pracy,

 

7. Informacje dodatkowe:

Praca opiekunki domowej będzie wykonywana w ramach stosunku pracy - czasu pracy (40 godzin tygodniowo), wynagrodzenie miesięczne, warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 31.01.2022 r. do godz 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu ul. Żuławska 9, w pokój nr 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opiekunka domowa” osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do GOPS). Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020 poz.1320 z póź.zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych kandydatów. Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS oraz na BIP GOPS Miłoradz.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu

mgr Magdalena Drózda Miłoradz,

18.01.2022r.

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

 tel.  55-271-14-85

 fax. 55-271-14-87

 e-mail: admin@gops-miloradz.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00- 18:00

wtorek -  czwartek

7:00- 15:00

piątek

7:00-13:00

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 35

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 6349