Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłoradzu

NABÓR NA STANOWISKO ASTSTENTA RODZINY

Utworzono dnia 20.10.2021

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu ogłasza nabór kandydatów do pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłoradzu na stanowisku ASYSTENT RODZINY od miesiąca grudnia 2021r.

 

1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu– w systemie zadaniowego czasu pracy.

 

2.Wymagania niezbędne dla osoby aplikującej: Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu Asystenta rodzin

2. wysoka kultura osobista,

3. zdolność analitycznego rozwiązywania problemów,

4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5. odporność na stres,

6. odpowiedzialność,

7. asertywność,

8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z klientem,

9. doświadczenie w pracy na stanowisku Asystenta rodziny,

10. dobra znajomość przepisów prawa z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawa rodzinnego, 11. umiejętność interpretowania przepisów prawnych,

12. prawo jazdy kat. B,

13. samochód osobowy,

14. znajomość obsługi komputera

 

4. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art.11 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecka umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 ze zm.);

15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art.17 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

17. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

18. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

19. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

20. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956 ze zm.), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV),

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie( dyplom),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),

5) kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,

6) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,

7) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisko pracy,

 

6. Informacje dodatkowe: Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy ( 20 godzin tygodniowo), wynagrodzenie miesięczne, warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych i przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami. Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

 

7. Miejsce i termin składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w terminie do 8.11.2021 r. do godz 15:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu ul. Żuławska 9, w pokój nr 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent Rodziny” osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do GOPS). Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, stażu, praktyki), powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2020 poz.1320 z póź.zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1282). Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych kandydatów. Jednocześnie informujemy, że dokumenty wybranego i zatrudnionego kandydata/kandydatki zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostałe dokumenty nie odebrane przez kandydatów/kandydatki w terminie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS oraz na BIP GOPS Miłoradz.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłoradzu

mgr Magdalena Drózda Miłoradz,

19.10.2021r.

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestronariusz osobowy

Utworzono dnia 20.10.2021, 10:04

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Utworzono dnia 20.10.2021, 10:04

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

 tel.  55-271-14-85

 fax. 55-271-14-87

 e-mail: admin@gops-miloradz.pl

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek

8:00- 18:00

wtorek -  czwartek

7:00- 15:00

piątek

7:00-13:00

 

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 25

W poprzednim tygodniu: 35

W tym miesiącu: 60

W poprzednim miesiącu: 178

Wszystkich: 6349